NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Phạm Thị Minh Khánh Thạc sĩ NTSK P. giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên

2.

Ngô Việt Dũng Cử nhân QPĐA-TH Chuyên viên

3.

Cù Xuân Trường Kỹ sư CNĐATH Kỹ sư

4.

Lê Thị Ly Như Cử  nhân Biên đạo Múa + Thạc sĩ NTSK Chuyên viên

5.

Nguyễn Thu Trà Cử nhân TC-NH Chuyên viên

6.

Nguyễn Thị Huyền  Nga  Cử nhân Thanh nhạc + Cử  nhân ĐDSK + ThS NTSK Giảng viên

7.

Trần Xuân Tiến Cử nhân CNĐATH Kỹ thuật viên