Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền