Lễ Bảo vệ Luận án Tiễn sĩ năm 2021 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 02 nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Ngoan và Triệu Trung Kiên vào ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2021.

Ngày 01/3/2021, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngoan bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay”.  Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9 21 02 21, do PGS.TS. Hà Thị Hoa và TS. Trần Đình Ngôn hướng dẫn. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của Nghệ thuật sân khấu trong giới hạn: Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong phương pháp nghệ thuật của Chèo hiện nay.

Ngày 02/3/2021, nghiên cứu sinh Triệu Trung Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Phong cách cải lương Bắc”. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9 21 02 21, do PGS.TS. Trần Trí Trắc hướng dẫn. Kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp mới cho chuyên ngành lý luận sân khấu: Xác định được quá trình hình thành và phát triển của phong cách cải lương Bắc; Định hướng được giá trị của phong cách cải lương Bắc.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, hai nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngoan và Triệu Trung Kiên đã trao đổi và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng khoa học liên quan.

Kết quả 100% thành viên thuộc các Hội đồng liên quan đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngoan và Triệu Trung Kiên.

 

      Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ:

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngoan bảo vệ luận án tiến sĩ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ và nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngoan

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ phát biểu

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ và nghiên cứu sinh Triệu Trung Kiên

(thứ ba từ phải qua)

Bài: Bộ phận Sau đại học

Ảnh: Tổng hợp