Buổi Bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2021 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 02 nghiên cứu sinh khóa 3: Phạm Hoàng Mai và Ngô Đặng Trà My vào ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2021.

Ngày 16/12/2021, nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Mai đã bảo vệ luận án: Nghệ thuật xây dựng nhân vật phim truyện hoạt hình Walt Disney; Chuyên ngành đào tạo: Lý luận, lịch sử và phê bình Điện ảnh; Mã số: 9.21.02.31; do PGS.TS. Hoàng Trần Doãn và PGS.TS. Trần Duy Hinh hướng dẫn.

Luận án nghiên cứu: Nghệ thuật xây dựng nhân vật phim truyện hoạt hình Walt Disney là một đề tài khoa học thiết thực, có ý nghĩa thực tế rất cần cho hoạt động sáng tác phim hoạt hình Việt Nam, hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo điện ảnh đặc biệt là chuyên ngành phim hoạt hình. Luận án đã đạt được mục đích chỉ ra vị trí, vai trò, chức năng, giá trị và ý nghĩa của Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong sự cấu thành nên tác phẩm phim hoạt hình, tập trung khảo sát vào phim truyện hoạt hình Walt Disney.

Ngày 17/12/2021, nghiên cứu sinh Ngô Đặng Trà My đã bảo vệ luận án: “Sự biến đổi nhân vật trong phim truyện đề tài chiến tranh Việt Nam của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Mỹ sau năm 1975”; Chuyên ngành đào tạo: Lý luận, lịch sử và phê bình Điện ảnh; Mã số: 9.21.02.31; do GS.TS. Trần Thanh Hiệp hướng dẫn.

Luận án nghiên cứu: Sự biến đổi nhân vật trong phim truyện đề tài chiến tranh Việt Nam của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Mỹ sau năm 1975 là một đề tài khoa học thiết thực. Việc nghiên cứu về nhân vật, sự phát triển, biến đổi của nhân vật giúp làm rõ các giá trị tư tưởng và nghệ thuật ở những tác phẩm điện ảnh, góp phần quan trọng vào thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Phân tích vai trò và sự biến đổi của nhân vật trong sự vận động và phát triển của điện ảnh Việt Nam và Mỹ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, quá trình thay đổi tư duy, phương pháp nghệ thuật liên quan đến nhân vật trong phim đề tài chiến tranh nhìn từ hai phía Việt Nam và Mỹ.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, hai nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Mai và Ngô Đặng Trà My đã trao đổi và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng khoa học liên quan.

Kết quả 100% thành viên thuộc các Hội đồng liên quan đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Mai và Ngô Đặng Trà My.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ:

      1. Buổi bảo vệ của NCS Phạm Hoàng Mai:     


Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

      2. Buổi bảo vệ của NCS Ngô Đặng Trà My:


Nghiên cứu sinh Ngô Đặng Trà My bảo vệ luận án tiến sĩ

Bài: Bộ phận Sau đại học

Ảnh: Phạm Thành Nghiệp