Quyết định về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, văn bản về công tác đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội