Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội