Giảng viên Trường INSAS: Aurelien Jean J. Bodinaux giảng dạy cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh

Được sự đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2030/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp Giảng viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Quốc gia Bỉ (INSAS): Aurelien Jean J. Bodinaux sang giảng dạy Nghiệp vụ Sản xuất 4 cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh từ ngày 19/9 đến ngày 26/9/2022.

Đây là học phần nằm trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Sản xuất phim do Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Trường INSAS phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles giai đoạn 2019 – 2021.

Một số hình ảnh trong thời gian giảng viên INSAS giảng dạy tại Trường:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh