Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2022 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Thắng vào ngày 30/9/2022.

Đề tài nghiên cứu: Nghệ thuật hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9 21 02 21, do PGS.TS. Phạm Duy Khuê hướng dẫn.

Nội dung luận án đã chỉ ra được hiện trạng về việc áp dụng và sử dụng hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam và xu hướng phát triển của nghệ thuật hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam.

Việc luận bàn cách tiếp cận mới về nghệ thuật hình thể, cách kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể và xu hướng khai thác, sử dụng nghệ thuật hình thể hiệu quả là đóng góp mới của luận án.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Thắng đã trao đổi và trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng khoa học.

Kết luận của Hội đồng:

Luận án “Nghệ thuật hình thể trên sân khấu kịch nói Việt Nam” của nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Thắng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nội dung luận án có những đóng góp mới cho chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường nhất trí đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo cho phép Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh  Hà Nội cấp bằn tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Thắng với số phiếu 07/07.

100% thành viên của Hội đồng nhất trí với quyết định này.

Một số hình ảnh tại Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ:

Bài: Bộ phận Sau đại học

Ảnh: Tổng hợp