Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung năm 2022)