Kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”