Thông báo về việc Triển khai Hướng dẫn số 47-HD/ĐUK ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”

 

Đính kèm