Đồng chí Phạm Đắc Thi – Tấm gương học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên

Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước quần chúng. Người quan niệm: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền; quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức; muốn hướng dẫn nhân dân, thì bản thân người Đảng viên phải làm mực thước cho người ta bắt chước; “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra những tư tưởng, quan điểm đúng đắn về nêu gương mà chính Người còn là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước nhân dân. Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, phấn đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì nhân dân. Vì thế, việc làm nên tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương, làm gương có sức thuyết phục, lôi cuốn và lan tỏa rộng rãi đến toàn thể nhân dân và mỗi cán bộ, đảng viên.

Cho đến nay, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng được đề cập rất nhiều lần trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Và ở các cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng, toàn Đảng ta sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

Thực hiện kế hoạch số 08 ngày 28/2/2023 của Đảng ủy trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn chi bộ và công khai, dân chủ chọn ra những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, điển hình nhất, trong đó có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Đảng viên chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên, đồng chí Phạm Đắc Thi.

Trước tiên, với vị trí, vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Phạm Đắc Thi luôn là người nêu gương về đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ. Đồng chí luôn thể hiện tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị khi tham gia học tập Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết trường và của chi bộ; Tham gia học lớp Cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Với những thông tin, sự hiểu biết của mình, đồng chí đã lan tỏa đến các đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ vững đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải thật sự là tấm gương sáng để nhân dân noi theo.

Với tư cách là Phó hiệu trưởng phụ trách Công tác học sinh sinh viên (HSSV), đồng chí đã góp phần thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác HSSV một cách hiệu quả, như sau:

– Tham gia lập đề án và triển khai thực hiện thành công việc xây dựng phòng truyền thống nhà trường góp phần gìn giữ hiện vật, cũng như việc lưu lại hình ảnh của Nhà trường qua nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử.

– Đề xuất và tham gia xây dựng quy định về thực hiện nề nếp trên giảng đường.

– Tham gia xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử cho HSSV, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử mang mầu sắc, đặc thù riêng tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

– Tham mưu xây dựng và ban hành quy chế “Quy định đối với giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội”.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy định khung xử ký kỷ luật đối với sinh viên vi phạm kỷ luật và một số điều liên quan trong học tập, thực tập tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội”.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội”.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học của trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội”.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy chế công tác HSSV trình độ đại học chính quy” của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy định thực hiện chế độ bồi dưỡng nghề đối với sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù” trong Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy định thu, nộp học phí của người học đang theo học” tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

– Chỉ đạo xây dựng, ban hành “Quy định ngoại trú của sinh viên trình độ đại học chính quy” tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Đồng thời, trong vai trò là một người quản lý, Phó Hiệu trưởng phụ trách các công tác Học sinh sinh viên, đồng chí Phạm Đắc Thi luôn có nhiều đề xuất, biện pháp, giải pháp và sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác quản lý HSSV trong toàn trường.

– Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020”.

– Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”. Trường đã xây dựng, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV theo quy định khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HSSV, Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức hiệu quả, thiết thực Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV hằng năm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HSSV (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa).

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Đắc Thi còn là người cán bộ, đảng viên gương mẫu trong học tập, luôn có ý thức nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Đồng chí đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022. Trong nhiều năm gần đây, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều thành tích cá nhân nổi bật, đáng nêu gương.

Năm 2015, Giấy khen Số 02/QĐ-CTUBND ngày 05/1/2015, Do Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tặng.

Năm 2014 – 2015, Bằng khen cấp Bộ, Quyết định số 4303/QĐ-BVHTTDL, Ngày 11-12-2015 của Bộ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2016 – 2017, Bằng khen cấp Bộ, Quyết định số 4891/QĐ-BVHTTDL, Ngày 11-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2019, Bằng khen của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1179/QĐ-Ttg, Ngày 16-9-2019 của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2019, Bằng khen cấp Bộ, Quyết định số 4238/QĐ-BVHTTDL, Ngày 29-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2021, Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Quyết định số 4924/QĐ-CAHN-PV05, Ngày 31-11-2021 của Công an thành phố Hà Nội.

Năm 2022, Giấy khen, Quyết định số 1205-QĐ/ĐUK, Ngày 12-1-2022 của ĐUK các trường đại học và cao đẳng Hà Nội.

Năm 2022, Bằng khen cấp Bộ, Quyết định số 427/QĐ-BVHTTDL, Ngày 4-5-2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Có thể nói, với những thành tích, danh hiệu cũng như quá trình không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Phạm Đắc Thi đã phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đối với bản thân và của cơ quan, đơn vị trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nói chung và chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên nói riêng.

Ngày 08/12/2023, tại cuộc họp chuyên đề của Chi bộ Đào tạo, Quản lý HSSV, đồng chí đã được tập thể chi bộ tuyên dương và đề xuất với Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khen tặng danh hiệu cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài: Lương Ngọc Thúy

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh –

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội