Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2023 và biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/12/2023, tại Phòng họp A1.102 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2023 với chủ đề: “Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên – Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức theo Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm làm rõ hơn Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới và tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XIII.

Điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư Chi bộ – Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lần này của Đảng bộ Nhà trường nói chung, Chi bộ nói riêng là làm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người học trong toàn Trường nhận thức sâu sắc về các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XIII (đặc biệt Nghị quyết số 45).

Trình bày tóm tắt nội dung của chuyên đề, đồng chí Trịnh Thúy Hương – chi ủy viên – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã nêu rõ 3 quan điểm của Đảng ta về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vai trò của trí thức; coi đó là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tiếp nhận, truyền tải, lan tỏa, sáng tạo văn hóa, tri thức, đem tri thức phục vụ cho sự phát triển, tiến bộ, văn minh; lý luận về liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cùng với đoàn kết với các tầng lớp lao động khác là một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện nay, Đảng ta đang kế thừa và phát huy những giá trị quý báu về liên minh giữa giai cấp và đoàn kết xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.
Đồng chí Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày các nội dung cốt lõi, vấn đề trọng điểm của việc “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức theo Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Để làm rõ nội dung chuyên đề “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức theo Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” các đảng viên trong chi bộ đã có những tham luận làm rõ hơn quan niệm về trí thức; vị trí, vai trò và đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương – Đảng viên tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tham luận làm rõQuan niệm của Đảng về trí thức”.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Trần Ánh Ngọc – Đảng viên tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tham luận làm rõ “Vai trò và đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam”.

Đồng chí Trần Ánh Ngọc trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Trần Thị Vân Ánh – Đảng viên tổ đảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục làm rõ “Vị trí, vai trò và đóng góp của trí thức trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Trần Thị Vân Ánh trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ thống nhất thành nghị quyết thực hiện chuyên đề với việc đề xuất, tham mưu với Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cũng trong nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề, thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/ĐU ngày 07/12/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên đã đề xuất 02 đảng viên: đ/c Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền – Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã có thành tích xuất sắc vinh dự được biểu dương, khen thưởng trong học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Chi bộ, đồng thời gửi báo cáo thành tích và đề nghị Đảng ủy Trường xem xét biểu dương, khen thưởng cấp Trường.

Toàn cảnh Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bài: Nguyễn Thị Phương

                 Ảnh: Chu Thúy Trà