Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức sinh hoạt Chuyên đề: “Tìm hiểu khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vận dụng trong thực hiện chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 24/01/2024 của Đảng ủy Trường về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, sáng ngày 25/3/2024, tại phòng 102 nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vận dụng trong thực hiện chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung làm rõ 3 nội dung chính, gồm:

Phần 1: Hồ Chí Minh với khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu

Phần 2: Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trung thành với lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Phần 3: Nghị quyết của Chi bộ thực hiện chuyên đề Tìm hiểu khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vận dụng trong thực hiện chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Nói về ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên nhấn mạnh:

Trong lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người và để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, buổi sinh hoạt chuyên đề là dịp để toàn thể Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cùng nhau làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Người, nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà Người để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ, từ đó soi rọi vào nhiệm vụ của Chi bộ, của Nhà trường để không ngừng “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, đặc biệt là các đồng chí: Trần Thị Tuyết Hồng, đồng chí Trần Phương Thúy, đồng chí Nguyễn Thị Hường, đồng chí Đỗ Thị Khánh Ly). Qua nghe tham luận của các đồng chí đảng viên, sự nhất trí của toàn chi bộ, đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư chi bộ đề ra một số nội dung, giải pháp để vận dụng trong chi bộ, trở thành nghị quyết của chi bộ như sau:

Một là, thống nhất thực hiện chủ đề của sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”: “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Trường”.

Hai là, toàn Chi bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Ba là, mỗi đảng viên tự mình xem lại nhiệm vụ của bản thân được giao trong đơn vị, nghiêm túc thực hiện đề án vị trí việc làm của Nhà trường.

Bốn là, mỗi đảng viên là viên chức hay sinh viên đều nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định quy chế của Trường. Không ngừng nỗ lực học tập và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Bám sát Chiến lược phát triển Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội để cùng toàn Trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

100% đảng viên của chi bộ đã biểu quyết thông qua các nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề và thống nhất thực hiện nghị quyết.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề:

Đồng chí Trần Thị Phương Thúy – Phó trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên phát biểu về cảm xúc khi ôn lại khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện; cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên phát biểu nhấn mạnh là để làm tốt mục tiêu của dân tộc, của Đảng, mỗi đảng viên cần luôn ôn và nhớ kỹ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phòng Công tác học sinh, sinh viên phát biểu về những biện pháp thực hiện mục tiêu, khát vọng của Nhà trường, đề cao vai trò tiên phong của đảng viên là sinh viên trong thực hiện mục tiêu khát vọng của Đảng ta ngày nay.
Đồng chí Đỗ Thị Khánh Ly tham luận về trách nhiệm trong công việc đối với mỗi công chức, viên chức, người lao động hiện nay trong cơ quan, đơn vị.
Toàn cảnh Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Phương