Kế hoạch về Hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/ĐUK ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về Tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”. Đảng uỷ Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2024 về Hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.