Văn bản pháp quy

 

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY

SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

Địa chỉ: Phòng A2.107, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3764.8440 * Email: ctctqlhssv@skda.edu.vn

 

  1. CÁC VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC, BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ:

 

Số hiệu

Nội dung

Ngày

ban hành

16/2015/TT-BGDĐT

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

12/08/2015

14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

06/07/2015

41/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật

21/07/2014

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

30/05/2014

19/2012/TT-BGDĐT

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

01/06/2012

27/2011/TT-BGDĐT

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

27/06/2011

49/2010/NĐ-CP

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

14/05/2010

27/2009/TT-BGDĐT

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

19/10/2009

42/2007/QĐ-BGDĐT

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

13/08/2007

40/2007/QĐ-BGDĐT

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

01/08/2007

25/2006/QĐ-BGDĐT

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

26/06/2006

 

  1. CÁC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI:

 

Số hiệu

Nội dung

Ngày

ban hành

740/QĐ-SKĐAHN

Quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-SKĐAHN ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội)

27/08/2015

263/QyĐ-SKĐAHN

Quy định số 263/QyĐ-SKĐAHN ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc nộp học phí của học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

04/05/2015

310/TB-ĐT-SKĐAHN

Thông báo số 310/TB-ĐT-SKĐAHN ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học về việc giải quyết cho sinh viên đang học đăng ký dự thi tuyển sinh ngành mới

15/10/2012

277a/QĐ-SKĐAHN

Quy định số 277a/QĐ-SKĐAHN ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về khung xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm kỷ luật và một số điều liên quan trong học tập, thực tập

15/08/2011

147/QĐ-SKĐAHN

Quy định về việc giải quyết các trường hợp sinh viên bị đình chỉ học tập 1 năm học và sinh viên phải ngừng học 1 năm

(Ban hành theo Quyết định số 147/QĐ-SKĐAHN ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội)

01/06/2011

245/QĐ-ĐT

Quy định số 245/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội quy định về thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25/2006)

17/08/2009

404/QĐ-ĐT

Quy định số 404/QĐ-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về xử lý kết quả học tập theo Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006

24/10/2007

102/QĐ-ĐT

Quy định số 102/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 về giải quyết cho sinh viên đi làm phim, biểu diễn ngoài kế hoạch thực tập của Trường

01/04/2005

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.