TRUNG TÂM THỰC HÀNH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM THỰC HÀNH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Nguyễn Công Tú Thạc sĩ Quản lý KHCN Phó Giám đốc, giảng viên

2.

Phạm Thị Minh Khánh Thạc sĩ NTSK Phó Giám đốc, giảng viên

3.

Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NTSK Phó giám đốc, giảng viên

4.

Hoàng Thị Thu Thuỷ Cao đẳng âm thanh + Kỹ sư điện – điện tử Phó Giám đốc, Giảng viên

5.

Ngô Việt Dũng Cử nhân QPĐA- TH Chuyên viên

6.

Cù Xuân Trường Kỹ sư CNĐATH Kỹ sư

7.

Lê Thị Ly Như Cử  nhân Biên đạo Múa + Thạc sĩ NTSK Chuyên viên

8.

Nguyễn Hoàng Giang Cao đẳng Hệ thống điện, Cử nhân Quay phim ĐATH Kỹ thuật viên

9.

Nguyễn Thu Trà Cử nhân TC-NH Chuyên viên

10.

Vi Tuấn Anh Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên

11.

Trần Văn Đàm Cử  nhân công nghệ KTĐT Dựng phim viên chính

12.

Bùi Nguyên  Thục Cử  nhân TKMTHH , Thạc sĩ NTĐA-TH Dựng phim viên chính

13.

Phạm Thành Chung Kỹ sư CNĐATH Dựng phim viên chính

14.

Lê Văn Đại Cử nhân QPĐATH Quay phim viên

15.

Nguyễn Thị Huyền  Nga Cử nhân Thanh nhạc + Cử  nhân ĐDSK + ThS NTSK Giảng viên

16.

Khổng Thanh Tuấn Củ nhân CNKTĐT + Thạc sĩ NTSK giảng viên

17.

Nguyễn Thanh Tùng Cử nhân ĐDAT-ASSK Trợ giảng