Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Bích Ngoan