Thông báo về việc thay đổi thời gian thu hồ sơ và tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2021