Giảng viên Trường INSAS: Alice Jacqueline Lemaire giảng dạy cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh Từ ngày 16/8 đến ngày 29/8/2022

Được sự đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1764/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp Giảng viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Quốc gia Bỉ (INSAS): Alice Jacqueline Lemaire sang giảng dạy Nghiệp vụ Sản xuất 3 cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh từ ngày 16/8 đến ngày 29/8/2022.

Đây là học phần nằm trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Sản xuất phim do Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Trường INSAS phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles giai đoạn 2019 – 2021.

Một số hình ảnh trong thời gian giảng viên INSAS giảng dạy tại Trường:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh