Kế hoạch 398/KH-SKĐAHN ngày 14/9/2022 về việc phổ biến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu, triết lý giáo dục của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội