Lễ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức của Đảng Bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2022