Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Tập huấn ‘Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo’