Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2017