Thông báo về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam”. Góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

Căn cứ Công văn 13218/BTC-CSB ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam”. Góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” tại địa chỉ: https:thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn