Thời khóa biểu học trực tuyến tuần sinh hoạt công dân năm 2021 (Dành cho sinh viên Đại học chính quy K41)

Thực hiện công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng năm học 2021–2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2021”, Chương trình đầu khóa học như sau: