Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024