Đảng uỷ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 04-12-2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng -Nhà Quốc hội kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Đảng uỷ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã cử 03 đồng chí (đồng chí Phạm Trí Thành, đồng chí Phạm Đắc Thi, đồng chí Trịnh Thuý Hương) tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, điểm cầu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Văn phòng Đảng uỷ Nhà trường gửi đến các chi bộ (tại công văn số 37-CV/ĐU ngày 04/12/2023) và các yêu cầu cụ thể triển khai nghị quyết trong thời gian tới tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Một số hình ảnh từ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 04/12/2023:

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
Một số hình ảnh Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII.
Một số hình ảnh Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tổng kết Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII.
Đồng chí Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Trịnh Thuý Hương – đảng uỷ viên tại điểm cầu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bài và ảnh: Trịnh Thuý Hương